Tüm yayınlarımız DRM-siz ve ücretsizdir.


Alternatif Bilişim E-kitap

Bu websitesi; Alternatif Bilişim Derneği tarafından yayımlanan, kolektif yahut bireysel olarak üretilmiş e-kitapları ve ilgili dosyaları barındırır.

Türkiye'deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm

Türkiye'deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm - Kapak

Bu araştırma projesi dijital dönüşüm bağlamında müzik endüstrisinde platformlaşma olgusunu ve platformların Türkiye müzik endüstrisine etkilerini incelemektedir. Müzik endüstrisinin yakın tarihi kayıt teknolojilerinden internetin sağladığı paylaşım olanaklarına uzanan bir değişime sahne olmuştur. Günümüzde dijital teknolojilerin sağladığı olanaklar ve altyapılar bir arada düşünüldüğünde, müzik endüstrisi küresel büyük şirketler ile bağımsız veya yerel aktörlerin bir arada bulunduğu karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. Teknolojik değişim bir yandan müzik üretimine yeni fırsatlar kazandırırken, diğer yandan yaratıcı emek gücünü endüstrinin bileşenleriyle birlikte etkilemekte ve dünyanın her köşesini eşitsiz bir rekabete açmaktadır.

Bu bağlamda projede —müziğin endüstriyi aşan özelliklerini akıldan çıkarmadan— Türkiye’deki müzik endüstrisi aktörlerinin dijitalleşmeye ve platformlara bakış açılarını, üretim sürecindeki dönüşüme ilişkin çözüm stratejilerini ve geleceğe dönük öngörülerini öğrenmek; edinilen bilgileri kültür politikalarına ışık tutacak değerlendirmelere dönüştürmek hedeflenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yaratıcı kültür endüstrilerini geliştirme hedefi kapsamında desteklenen bu araştırma projesi, Türkiye’de müzik endüstrisinin gelişmesi ve Türkiye’deki müzik kültürünün dünyaya açılmasına yukarıdaki çerçevede katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mutlu Binark, Dr. Erman M. Demir, Dr. Serra Sezgin, Gökçe Özsu
Eylül 2022
... Devamını Oku

⇣ PDF  

Dijital Kültürde Alternatif Medyanın Haber Üretim Süreci

Dijital Kültürde Alternatif Medyanın Haber Üretim Süreci - Kapak

Alternatif Bilişim Derneği tarafından açık erişim ile okuyucularla buluşan bu kitap ile dijital kültürde gazetecilik alanının hangi uğraklarda nasıl dönüşüme uğradığı alternatif medya kuruluşlarından örneklerle ortaya konmaktadır. Kuramsal temelini Fransız sosyolog Pierre Bourdieu’nun sosyolojik kavramları olan habitus, alan, sermaye ile alternatif medyaya ilişkin yaklaşımlardan alan kitapta, beş alternatif medya kuruluşu olan T24, Gazete Duvar, sendika.org, Dokuz8 HABER ve 140 Journos’ta görev yapanlarla (kurucular dahil) görüşülmüştür. Görüşmelerde Bourdieu’nun bahsi geçen kavramları temel alınarak alandaki gelişmeler ve alandakilerin bu gelişmelere kişisel yaklaşımları irdelenmiş, alan içindeki pratikler ve mekânsal durum gözlemlenerek çalışma oluşturulmuştur. Kitapta ayrıca; gazetecilik alanında mekânların kurumsal yapı bağlamındaki önemine de değinilmektedir.

Habere ilişkin veri toplanmasından haberin doğrulatılması/doğrulanmasına ve gündem toplantılarına, web 2.0 temelli uygulamalar ile dönüşen araçlardan haberin üretim mekânlarına, haber kaynaklarından dijital kültürle dönüşen yeni izleyici/okuyucunun konumuna, gelir modellerinden örgütsel yapıya, kurumsal eğitimden gazetecilerin yeni kimliklerine kadar çeşitli uğraklarda dönüşüme uğrayan gazetecilik alanı bu kitapta detaylarıyla ele alınmakta; gazetecilerden yayın kuruluşlarının beklentileri, alanda oyuncu olarak gazetecilerin birbirleriyle işbirliği ve rekabeti nasıl ve hangi aşamada ortaya koydukları, dijital kültürün gazetecilerin çalışma saatlerini ve gündelik yaşam pratiklerini ne yönde değiştirdiği, dijital kültürle birlikte alandaki yeni unvanların neler olduğu ve gazetecilerin alanda bulunma nedenleri irdelenmektedir.

Okuyucunun keyifle okuması ve kitabın alana katkı sağlaması dileğiyle…

Yazar: Şerife Öztürk
Haziran 2022
... Devamını Oku

⇣ PDF  

Algori̇tmalarin Gölgesi̇nde Toplum ve İleti̇şi̇m

Algori̇tmalarin Gölgesi̇nde Toplum ve İleti̇şi̇m - Kapak

Günümüzde verinin etkili bir biçimde işlenmesini sağlayan teknolojiler birer değer yaratma ve karar destek enstrümanı haline gelmiştir. Algoritmaların büyük veriyi bilgiye, dolayısıyla kinetik toplumsal ve ekonomik bir güce, dönüştürmesi tekno-optimist bir bakış açısıyla övgü görüyor olsa da bireyi ve toplumu çok boyutlu bir şekilde etkilemektedir. Çünkü algoritmalarda toplumun ve geliştiricilerin değerlerinin yansımalarına rastlamak mümkündür. Bu bağlamda algoritmik yanlılıklar çeşitli toplumsal sorunların ortaya çıkmasına zemin yaratmaktadır.

Algoritmaların etkin kullanıldığı platformlarda ortaya çıkan filtre baloncukları bilgi akış sürecinde ve toplumsal gruplar arasında bilgi boşlukları yaratabilmekte, bireylerin düşüncelerini ifade etme ve bilgi alma sınırlarını çizmede etkin bir rol oynamaktadır. Algoritma temelli kararlar dezavantajlı gruplar üzerinde veya cinsiyete dayalı ayrımcılığa sebep olabilmektedir. Algoritmalar performans değerlendirme sistemlerinin veya etkili gözetim araçlarının yaratılmasına imkan tanımaktadır. Algoritmik sistemlerin mevcudiyetinin hukuktan insan kaynakları yönetimine uzanan geniş bir spektrumda olduğu göz önünde bulundurulduğunda toplum üzerinde yaratabileceği etkinin potansiyeli daha net anlaşılmaktadır.

Bu derleme kitap algoritmaların farklı alanlardaki kullanımlarının yaratabileceği toplumsal etkiyi eleştirel bir perspektiften okumayı amaç edinmiştir. Bu bağlamda algoritmaların ve algoritmik yanlılıkların potansiyel etkilerini farklı bağlamlarda değerlendiren tartışmaların yanı sıra bu etkileri en aza indirmek noktasında çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Derleyen: Oğuz Kuş
Temmuz 2021
... Devamını Oku

⇣ PDF  

Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre Kitabı

Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre Kitabı - Kapak

Bu çalışma 4-5 Ekim 2019 tarihlerinde Alternatif Bilişim Derneği tarafından, İzmir'de “YENİ EŞİTSİZLİKLER” temasıyla düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden oluşmaktadır.

Kongre’de sunulan tüm bildirilere ait tam metinler, yazarların izinleri doğrultusunda bu çalışmada yer almaktadır. Çalışmalarını bu kitapta yayınlanmasına izin vermeyen yazarların bildirilerinin yerinde ise bildiri tam metinleri yerine özetleri bulunmaktadır. Kongre’ye kabul edilmiş, ancak çeşitli nedenlerle katılım sağlayamamış yazarların bildirilerine bu çalışmada yer verilmemiştir. İçerikte yer alan bildiri metinlerinin sıralaması, Kongre’deki oturum sırasına göre, oturum içindeki sıralama ise yazar adına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Kongre boyunca yapılan sunumlar ve tartışmalar ekseninde şekillenen kongre sonuç bildirgesi de bu çalışmanın sonunda yer almaktadır.


Editörler: Gökçe Özsü, İdil Sayımer, Perrin Öğün Emre, Tuğrul Çomu
Aralık 2020
... Devamını Oku

⇣ PDF  

Mobil Medya, Teknoloji ve Toplumsal Cinsiyet

Mobil Medya, Teknoloji ve Toplumsal Cinsiyet - Kapak

Akıllı telefonların toplumsal cinsiyetlenmiş kullanım pratiklerini inceleyen bu çalışma, bir kadın, bir emekçi, bir anne ve bir araştırmacı olarak kendi kişisel hikayemi ve deneyimlerimi sorunsallaştırmamla birlikte başladı. Akıllı telefonla-rın ilk çıktığı yıllarda, dokunmatik bir ekranın çok kullanışsız ve korkutucu olacağı düşüncesiyle bu teknolojiye hiç ilgi duymamış, hatta uzun bir süre böylesi bir cihaza sahip olmak istememiştim. Ancak, tuşlu cep telefonumun bozulduğu 2012 yılında, (pek bir seçenek olmadığı için) akıllı bir telefon almak durumunda kaldım. Uzun bir düşünme süresi ve müzakere sonrası aldığım ilk akıllı telefonumu bir yerlere dokunacağım ve yanlış kişileri arayacağım korkusunu belirli bir süre elimde tutamadığımı hatırlıyorum.

Akıllı telefonuma alışmam biraz zor olsa da zamanla onunla yapabildiklerimin ne kadar sınırsız olduğunu fark etmeye başladım. Ancak benim için dönüm noktası anne olduğum ilk gün başladı. 2013 yılının ortalarında ilk oğlumu dünyaya getirdiğimde başka bir ülkede, herkesten uzak, eline aldığı bu küçük canlıya nasıl bakacağını bilmeyen tecrübesiz bir anneydim. O dönem yaşadığım endişe ve aylar süren uykusuz gecelerde akıllı telefonum artık tek arkadaşım olmuştu. Bu uzun gecelerde uyanık kalmak için sürekli telefonumdan bir şeyler izler/dinler, aklıma takılan soruların cevaplarını telefonum aracılığıyla arar ve oğlumun her anını yine telefonumla çekerdim. İşte o günlerde akıllı telefonumun gündelik hayatımın nasıl ayrılmaz bir parçası haline geldiğini net bir şekilde fark etmiştim. Çok geçmeden ülkeye dönüp çalışmaya başladığımda artık telefonu sadece sevdiklerimle bağlantıda kalmak ve annelik deneyimimin bir parçası olarak kullanmak yerine iş için de kullanmaya başlamıştım. Her ne kadar bu teknolojinin hayatımın her alanına dahil olması fikri beni zaman zaman rahatsız etse de onun varlığı hayatımı oldukça kolaylaştırıyordu. Böylesi ikilemlerle devam eden bir dönemde üzerimde çok emeği olan kıymetli hocam Prof. Dr. Mutlu Binark’ın Yeni Medya Sosyolojisi Dersi’ne katılmaya başlamıştım. Mutlu hocamın alana dair engin bilgisi, ders boyunca verdiği okumalar ve dersteki tartışmalar, gündelik hayatta her gün deneyimlediğimiz şeylerin, kuramsal bilgi ve pratiği bir araya getiren oldukça önemli çalışma alanları sunduğunu fark etmemi sağlamıştı. İşte elinizdeki bu çalışmanın temelleri de bu derste atıldı.

...

Yeliz Dede Özdemir
Ekim 2020
... Devamını Oku

⇣ PDF  

Di̇ji̇tal Oyun Ekosi̇stemi̇: Yaratıcı Endüstri̇ ve Emek

Di̇ji̇tal Oyun Ekosi̇stemi̇: Yaratıcı Endüstri̇ ve Emek - Kapak

Bir insan “iş”ine nasıl âşık olabilir? Sevdiği işi yapmayı para kazanmanın önüne neden koyar? Bu uğurda nelerden feragat eder? Fedakârlıklar, işine âşık olmak, kendini işe adamak nasıl günümüzdeki kadar arzulanır hale gelmiştir? Ve en önemlisi, bizlere, topluma nihayetinde ne yapar? Bu araştırma, tam olarak bu soruların peşinden gitmemle ortaya çıktı.

Fazlasıyla ve severek çalışmanın, kendini işe adamanın her zaman ödüllendirileceğine ilişkin popüler söylemin kusuru, işten ibaret olan benliklerimizde, her birinde artı-değer üretme yükümlülüğü hissettiğimiz nefesimizde, geriye baktığımızda çalışmaktan başka pek de bir şey yapmadığımızı gördüğümüz ve belki de aylaklığı hiç tadamadığımız ömrümüzde görülebilir.

...

Serra Sezgin
Haziran 2020, Ankara
... Devamını Oku

⇣ PDF  

Report on Hate Speech in Social Media in the Covid-19 Pandemic Period

Report on Hate Speech in Social Media in the Covid-19 Pandemic Period - Kapak

As the Alternative Informatics Association, we believe that monitoring, reporting and sharing these problem areas is an important effort in terms of creating awareness about and contributing to the fight against these problems that became apparent with the pandemic. With such a responsibility, we undertook the production of webinar materials to develop monitoring, reporting and digital literacy on two subjects within the scope of the "Things That Bind Us" support given to non-governmental organizations during the Covid-19 pandemic process by the European Union Sivil Düşün Programme. In this context, Faruk Çayır, the President of our Association, prepared the Pandemic Tracking Apps and Monitoring of Personal Data Report, and İlden Dirini and Gökçe Özsu prepared the Report on Hate Speech in Social Media in the Covid-19 Pandemic Period under the editorship of Assoc. Prof. Zeynep Özarslan, member of our association.

We wish that the Pandemic Tracking Apps and Monitoring of Personal Data Report and the Report on Hate Speech in Social Media in the Covid-19 Pandemic Period shall reach their readers, and the awareness of freedom of expression, right to data, transparency, accountability, access to information, open source and free software that we care about as the sAssociation shall be implemented.

Prof. Dr. Mutlu Binark ve Dr. Yeliz Dede Özdemir
Project Coordinators
Ankara 26 September 2020
... Devamını Oku

⇣ PDF  

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporu

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporu - Kapak

Alternatif Bilişim Derneği olarak pandemiyle birlikte belirginleşen bu sorun alanlarının izlenmesinin, raporlanmasının ve paylaşılmasının farkındalık yaratmak ve bu sorunlarla mücadeleye katkı sağlamak açısından önemli bir çaba olduğuna inanıyoruz. Böylesi bir sorumlulukla, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın Covid-19 pandemi sürecinde sivil toplum kuruluşlarına verdiği “Bizi Bağlayan Şeyler” desteği kapsamında iki konuda izleme, raporlama ve dijital okuryazarlığı geliştirmek için webinar malzemesi üretimini üstlendik. Bu kapsamda, Derneğimizin Başkanı Faruk Çayır tarafından Pandemi Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin İzlenmesi Raporu ve üyemiz Doç. Dr. Zeynep Özarslan’ın editörlüğünde İlden Dirini ve Gökçe Özsu tarafından Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporu’nu hazırladık.

Pandemi Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin İzlenmesi ve Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporları’nın okurlarına ulaşması ve Dernek olarak önemsediğimiz ifade özgürlüğü, veri hakkı, şeffaflık, hesap verilebilirlik, bilgiye erişim, açık kaynak ve özgür yazılım farkındalıkların yaşama geçmesi dileğiyle,

Prof. Dr. Mutlu Binark ve Dr. Yeliz Dede Özdemir
Proje Koordinatörleri
Ankara 26 Eylül 2020

... Devamını Oku

⇣ PDF  

Pandemic Tracking Apps and Monitoring of Personal Data Report

Eti̇k Web Si̇te Geli̇şti̇rme ve Bakım Kılavuzu - Kapak

As the Alternative Informatics Association, we believe that monitoring, reporting and sharing these problem areas is an important effort in terms of creating awareness about and contributing to the fight against these problems that became apparent with the pandemic. With such a responsibility, we undertook the production of webinar materials to develop monitoring, reporting and digital literacy on two subjects within the scope of the "Things That Bind Us" support given to non-governmental organizations during the Covid-19 pandemic process by the European Union Sivil Düşün Programme. In this context, Faruk Çayır, the President of our Association, prepared the Pandemic Tracking Apps and Monitoring of Personal Data Report, and İlden Dirini and Gökçe Özsu prepared the Report on Hate Speech in Social Media in the Covid-19 Pandemic Period under the editorship of Assoc. Prof. Zeynep Özarslan, member of our association.

We wish that the Pandemic Tracking Apps and Monitoring of Personal Data Report and the Report on Hate Speech in Social Media in the Covid-19 Pandemic Period shall reach their readers, and the awareness of freedom of expression, right to data, transparency, accountability, access to information, open source and free software that we care about as the sAssociation shall be implemented.

Prof. Dr. Mutlu Binark ve Dr. Yeliz Dede Özdemir
Project Coordinators
Ankara 26 September 2020
... Devamını Oku

⇣ PDF  

Pandemi Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin İzlenmesi Raporu

Pandemi Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin İzlenmesi Raporu - Kapak

Alternatif Bilişim Derneği olarak pandemiyle birlikte belirginleşen bu sorun alanlarının izlenmesinin, raporlanmasının ve paylaşılmasının farkındalık yaratmak ve bu sorunlarla mücadeleye katkı sağlamak açısından önemli bir çaba olduğuna inanıyoruz. Böylesi bir sorumlulukla, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın Covid-19 pandemi sürecinde sivil toplum kuruluşlarına verdiği “Bizi Bağlayan Şeyler” desteği kapsamında iki konuda izleme, raporlama ve dijital okuryazarlığı geliştirmek için webinar malzemesi üretimini üstlendik. Bu kapsamda, Derneğimizin Başkanı Faruk Çayır tarafından Pandemi Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin İzlenmesi Raporu ve üyemiz Doç. Dr. Zeynep Özarslan’ın editörlüğünde İlden Dirini ve Gökçe Özsu tarafından Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporu’nu hazırladık.

Pandemi Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin İzlenmesi ve Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporları’nın okurlarına ulaşması ve Dernek olarak önemsediğimiz ifade özgürlüğü, veri hakkı, şeffaflık, hesap verilebilirlik, bilgiye erişim, açık kaynak ve özgür yazılım farkındalıkların yaşama geçmesi dileğiyle,

Prof. Dr. Mutlu Binark ve Dr. Yeliz Dede Özdemir
Proje Koordinatörleri
Ankara 26 Eylül 2020

... Devamını Oku

⇣ PDF  

Eti̇k Web Si̇te Geli̇şti̇rme ve Bakım Kılavuzu

 Eti̇k Web Si̇te Geli̇şti̇rme ve Bakım Kılavuzu - Kapak

Bu rehber, teknik konseptlere güçlü şekilde hâkim olan web geliştiricileri ve bakımcılarını hedefl emektedir. Dokümanı kısa ve öz tutup kullanılabilirliğini arttırmak adına, gerekli yerlerde arkaplan bilgileri için linkler yer almaktadır.

Umuyoruz ki, bu rehber geliştiricileri ve bakımcıları Web’i özüne; yani temel hakları, demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü arttıran, merkezi olmayan bir araca, geri döndürmelerine yardımcı olacaktır.

Bu bizim de İnternetimiz. Hepimiz sorumluluk almalıyız. ... Devamını Oku

⇣ PDF  

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0 - Kapak

İnternet Araştırmaları Birliği’nin yayımladığı bu son kılavuz,Derneğimiz tarafından “STÖ-Akademi İş Birliği” kapsamında, AB Türkiye Delegasyonu ve STGM desteğiyle Türkçeleştirilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ağ dolayımlı ortamlarda, mobil teknolojilerin arayüzey ve uygulamalarında üretilen veriye yönelik araştırmalar artmaktadır. Bu nedenle, bu platformlar ve ortamlarda üretilen verinin sahipliği, kişisel verinin korunması ve veri-özne arasındaki ilişkinin, özneyi merkeze koyan bir etik bakış açısı ile kavranması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Derneğimizden e-kitap olarak yayınlanan Yeni Medya Araştırmalarında Etik Bakış Açısı ve Uygulamalar (Der. Binark ve Dikmen, 2020) çalışması da göz önüne alındığında, İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın Türkçeye kazandırılmasındaki önem bir kez daha su yüzüne çıkmaktadır. Derneğimiz de bu gereklilikten hareketle, İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın Türkçeleştirilmesine öncülük etmiştir. M. Burak Özdemir tarafından çevrilen bu metin, alanda araştırma yapacak kişilere önemli bir referans kaynağı olacaktır. Burak Özdemir’e bu titiz çevirisi için ayrıca teşekkür ederiz.

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın, Türkiye’de iletişim bilimleri, iletişim sosyolojisi, yeni medya, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, halk bi- limi dahil birçok disiplinde yürütülen, disiplinleri kesen bilimsel çalışmalara veri- özne ilişkisi ve kişisel verinin korunması ve benzeri konularda yeni bir tartışma zemini oluşturacağını düşünüyor, keyifli okumalar diliyoruz.... Devamını Oku

ISBN: 978-605-80007-4-2
Ağustos 2020, 51 Sayfa

⇣ PDF  

Yeni Medya Araştırmalarında Etik Bakış Açısı ve Uygulamalar

Yeni Medya Araştırmalarında Eti̇k Bakış Açısı ve Uygulamalar - Kapak

İnternet ve sosyal medya platformları akademik araştırmalara büyük bir kaynak ve veri hazinesi sunmaktadır. Ancak bu platformlar çoğu zaman kamusal bir ortam olarak düşünülse de, bu alanda yapılan bilimsel araştırmalarda kamusal alanın ve öznenin, teknolojik bakış açısı ile dijital bir nesne olarak yeniden üretildiğine tanık oluyoruz. Bilinen kamusal alan/özel alan teorilerinin ve tanımlarının da bu anlamda gözden geçirilmesi zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Tam da bu tartışmaları odak noktasına alan ve alanda yapılan araştırma çalışmalarına katkı sağlama düşüncesiyle “Yeni Medya Araştırmalarında Etik Bakış Açısı ve Uygulamalar” kitabı ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. F. Mutlu Binark ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ergin Şafak Dikmen’in editörlüğünü yaptığı kitap, genç araştırmacılar Arif Ayten, Beren Kandemir, Hasan H. Kayış’ın konuya ilişkin yürüttükleri titiz çalışma ve irdelemelerin, yeni alternatifler üretme çabasının ve işbirliğinin sonucudur. Tüm yazarlara ve editörlere teşekkürler. Bu çalışmanın ortaya çıkmasına ön ayak olan ve iş birliği yaptığımız NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarına da ayrıca teşekkür ediyoruz.... Devamını Oku

ISBN: 978-605-80007-3-5
Temmuz 2020, 86 Sayfa

⇣ PDF  

Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlikler ve Yaşlanma

Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlikler ve Yaşlanma - Kapak

Yaşlanma, yaşlılık ve kuşak kavramlarının yeni medya ekosistemi içerisinde nasıl çalışılabileceğinin cevaplarının arandığı; yaşlanma ve yaşlılığa dair edilgen, indirgemeci ve ötekileştirici bakış açısının sorgulandığı, yoğun ve kolektif bir çalışmanın ürünü olan bu kitap, literatüre katkı sağlamanın yanı sıra, herkesin evlere kapanmak zorunda kaldığı ve özellikle yaşlılara yönelik eşitsizliklerin daha da belirginleştiği bu salgın günlerinde, alanda yapılacak yeni çalışmalar için önemli bir referans kaynağı olacaktır.
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, özellikle evlerden çıkamayan yaşlı bireylerin, dijital beceri yoksunluğu nedeniyle birçok hizmete erişimde sıkıntı yaşadığını göstermektedir. Bu durum, dijital eşitsizlikler ve yaşlanma ilişkisinin üzerine yoğunlaşılması gereken önemli bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.... Devamını Oku

ISBN: 978-605-80007-2-8
Haziran 2020, 343 Sayfa

⇣ PDF  

COVID-19 Sürecinde Temas Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin Korunması

COVID-19 Sürecinde Temas Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin Korunması - Kapak

COVID-19 sürecinde küresel ölçekte pandemi takip uygulamalarının halk sağlığının korunması ve toplum güvenliği adına yaşama geçirilmesine tanıklık ettik. Bu izleme çalışmasında Derneğimiz üyesi avukat Faruk Çayır, dünyadaki uygulamaları derledi, kişisel verilerin korunması temelinde bu uygulamaları inceledi.... Devamını Oku

ISBN: 978-605-80007-1-1
Mayıs 2020, 40 Sayfa

⇣ PDF    ⇣ LaTex  

Yeni Medya Çalışmaları V: Türkiye İnternet Tarihi

Türkiye İnternet Tarihi - Kapak

Erkan Saka tarafından kaleme alınan arka kapak yazısından: Türkiye’ye İnternetin girişinin ve internet içeriğinin birçok gizli kahramanı var. Bunlardan bazılarını bu kitapta temsil edemediğimize inanıyorum. Alanında en kapsamlı çalışmayı yapmayı denedik, kitap çağrısını olabildiğince yaydık. Ama üzerine çalışma sunamadığımız kişiler, olaylar ve platformlar olma ihtimali yüksek. ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-8-5
Ocak 2019, 602 Sayfa

⇣ PDF  

İletişim Çalışmaları Bağlamında Dijital Hikâye Anlatımı: Kavramlar ve Türkiye Deneyimi

Dijital Hikâye Anlatımı - Kapak

Önsöz, Alternatif Bilişim Derneği adına Prof.Dr.Mutlu Binark: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yaklaşık 6 yıldır meslektaş olarak birlikte çalıştığımız Burcu Şimşek’in dijital hikâye anlatımı çalışmalarını kitap olarak Alternatif Bilişim Derneği’nden yayınlamayı önerdiğim bu Eylül ayından bu yana, konuya ilişkin ilgimin giderek arttığını belirtmeliyim. ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-7-8
Aralık 2018, 134 Sayfa

⇣ PDF  

Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre Kitabı

Yeni Medya Kongresi 3 - Kapak

Bu çalışma 9-10 Mart 2017 tarihlerinde Alternatif Bilişim Derneği tarafından, Ankara - CerModern'de düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden oluşmaktadır. Kongre’de sunulan tüm bildirilere ait tam metinler, yazarların izinleri doğrultusunda ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-6-1
Aralık 2017, 517 Sayfa

⇣ PDF  

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Kitabı

Yeni Medya Kongresi 2 - Kapak

Bu çalışma 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği’nin ortaklığıyla, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden oluşmaktadır. Her birlikte yolculuğun bir hikayesi olduğu gibi, ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-5-4
Şubat 2016, 684 Sayfa

⇣ PDF  

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongre Kitabı

Yeni Medya Kongresi 1 - Kapak

Bu çalışma 7–8 Mayıs 2013 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi'nde sunulan bildirilerin tam metinlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Kongrenin hazırlık çalışmaları kongrenin gerçekleştiği günlerden ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-3-0
Aralık 2013, 752 Sayfa

⇣ PDF  

Hack Kültürü ve Hacktivizm

Hack Kültürü ve Hacktivizm - Kapak

2012'de gerçekleştirdiğimiz HackCon I etkinliği oldukça verimli tartışmalara vesile oldu. Her toplantıda olduğu gibi, süre kısıtı nedeniyle sözler biraz eksik kaldı. Bu kitap yarım kalan sözlerin kısmen tamamlanması ya da derli toplu bir özeti anlamına geliyor. Toplantımıza katılan, bu derlemeye yazılarını veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-4-7
Temmuz 2013, 95 Sayfa

⇣ PDF    ⇣ LaTex  

Veri Korumaya Giriş

Veri Korumaya Giriş - Kapak

Bütün dünyada ve Türkiye'de kişisel verilerin korunması konusunda duyarlılık artıyor. Milyarlarca insanı buluşturan İnternet ve yolaçtığı değişim sayesinde her gün devasa büyüklükte veri toplanıyor, işleniyor ve saklanıyor. Önemli bir bölümünün kişisel hassas verilerimiz olduğu aşikar. Bunların özenle korunması, belki de hiç toplanmaması gerekmekte. ... Devamını Oku

Kitapçık (booklet)
Şubat 2013, 24 Sayfa

⇣ PDF  

Türkiye’de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi

Türkiye’de Dijital Gözetim - Kapak

Alternatif Bilişim Derneği yeni bir kitapta bu kez dijital gözetimi tartışmaya açıyor. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2011 Bahar Dönemi'nde Yeni Medya Sosyolojisi adlı doktora dersinde bir araya gelen bir grup akademisyen, Türkiye'de dijital gözetim konusuna çalıştı. Daha sonra o çalışma, süre gelen tartışmalar ve araştırmalarla beslendi ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-2-3
Mayıs 2012, 184 Sayfa

⇣ PDF    ⇣ LaTex  

Katılımın "e-hali": Gençlerin Sanal Alemi

Katılımın E-hali - Kapak

"Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Alemi", Türkiye'de gençlik alanında internetin sivil ve politik katılıma etkisini masaya seren ilk e-derleme. Avrupa Komisyonu VI. Çerçeve Programı tarafından yurttaşlık ve yönetişim teması altında 2006-2009 yılları arasında fonlanan "Civicweb: İnternet, gençlik ve sivil/politik katılım" başlıklı çok ortaklı projeyle filizlenen bu çalışmanın ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-1-6
Mayıs 2012, 184 Sayfa

⇣ PDF    ⇣ LaTex  

Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi

STÖ'ler için Bilişim Rehberi - Kapak

Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi örgütlere bilişim teknolojilerini kullanırken az da olsa rehberlik edebilmek, ilk elden ihtiyaç duydukları teknik bilgiyi sunabilmek amacıyla hazırlandı.Kitapta yeni medya ortamının özelliklerinden, bunun STÖ'ler ile toplumsal ve siyasal hareketler tarafından kullanılmasının önemine, bilgisayar ve internet mecrası için gereken teknik bilgilerden, ... Devamını Oku

Temmuz 2011, 100 Sayfa

⇣ PDF  

Cesur Yeni Medya

Cesur Yeni Medya - Kapak

Alternatif Bilişim tarafından derlenen elektronik kitap "Cesur Yeni Medya", üç bölümden oluşuyor: İlden Dirini'nin giriş ve değerlendirme yazısının devamında başlayan birinci bölüm, Tunus'ta başlayıp Mısır'a ve diğer birçok Arap ülkesine sıçrayan ve Libya'daki gelişmelerle süregiden Arap isyanlarında yeni medyanın oynadığı rolü tartışıyor. Konuyu farklı açılardan ele alan ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-0-9
Nisan 2011, 164 Sayfa

⇣ PDF    ⇣ LaTex